Definíciók:

 • Weboldal: a www. convryser.com
 • Felhasználó: bármely szakember, jogi személy és/vagy egyéni vállalkozó, aki igénybe veszi a ConvRyser szolgáltatásait a fiók létrehozásától számított 15 (tizenöt napon belül).
 • Előfizető: bármely felhasználó, aki előfizetett bármely előfizetési csomagra.
 • Tartalom: bármely, a felugró ablakokon megjelenített szöveg, kép, hang, videó és fénykép, valamint az árelemzés kapcsán létrehozott árösszehasonlító táblázat.
 • Popup: a felhasználó és/vagy előfizető által saját felelősségére létrehozott, információt (szöveg, kép, hang, videó, fénykép, hyperlink vagy űrlap) tartalmazó banner és/vagy ablak, amely megjelenítésre kerül a ConvRyser által a Felhasználó és/vagy Előfizető weboldalán.
 • Személyes fiók: személyes adatot tartalmazó, a Felhasználónak és/vagy Előfizetőnek dedikált tárhely.
 • Árelemző: a felhasználó és/vagy előfizető által saját felelősségére használt, információt, elemzést tartalmazó szoftver.
 • ConvRyser: A jelen Általános Szerződési Feltételeket alkalmazó Szerződő Fél.
 • Vásárló: Bármely jogi vagy természetes személy, aki szerződést köt a Felhasználóval vagy az

Előfizetővel a popup és/vagy árelemző  használatával vagy anélkül.

 • A SZERZŐDÉS CÉLJA, JOGI TÁJÉKOZTATÓ
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a Weboldalhoz való hozzáférés és annak használatának feltételeit.
  2. A Weboldal Felhasználójaként vagy Előfizetőjeként Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy elolvasta és megértette a jelen ÁSZF feltételeit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat minden korlátozás nélkül.
  3. Az ÁSZF és annak minden módosítása díjmentesen elérhető a Felhasználók és/vagy Előfizetők számára a Weboldalon. Az ÁSZF az Előfizetők regisztrációja folyamán is megjelenítésre kerül. A regisztráció érvényesítéséhez az Előfizetők kötelesek megerősíteni, hogy az ÁSZF feltételeit teljességükben megismerték és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
  4. A weboldalt a ConvRyser szerkeszti. Az ConvRyser adatai az alábbiak:
   1. Név: Convryser s.r.o.
   2. Székhely: 94501 Komárno, Senný trh 3116/7, Slovakia
   3. Levelezési cím: 94501 Komárno, Senný trh 3116/7, Slovakia
   4. Cégjegyzékszám: SK2121900264
 1. e) Adószám: 55218288
 2. f) E-mail:  kapcsolat@convryser.com
 3. g) Telefonszám: +36302326571
 4. h) Békéltető testület: Rozhodcovský súd Bratislava. A fogyasztó a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos panaszait a békéltető testülethez nyújthatja be.
 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó elektronikus beküldései a Felhasználó és a ConvRyser közötti elektronikus szerződéskötésnek minősülnek. Az elektronikus beküldések által létrehozott szerződések minden, a Felhasználó és a ConvRyser közötti tranzakcióval kapcsolatos adatra vonatkoznak, beleértve az elállási nyilatkozatokat, tájékoztatókat, szerződéseket és jelentkezéseket. A Weboldal használata és az elektronikus nyilvántartások elérése és megőrzése érdekében a Felhasználó köteles rendelkezni bizonyos eszközökkel és szoftverekkel, melyek a Felhasználó kizárólagos felelősségét képezik. A ConvRyser nem vállal felelősséget a jelen ÁSZF-ben, a Weboldalon, a termék és szolgáltatás leírásokban vagy bármely egyéb kiegészítő anyagban előforduló sajtóhibákért.

 • AZ ÁSZF TÁRGYA
   1. A ConvRyser „online marketing szoftvert” biztosít, amely segítségével a Felhasználó üzeneteket jeleníthet meg „overlay ablakokban és/vagy statisztikai adatokat kap”. Bármely egyéb tulajdonság vagy eszköz, amelyek a jelenlegi szoftverhez hozzáadásra kerül, a jelen ÁSZF feltételeinek hatálya alá tartozik.
 • Személyes fiók
 1. A Felhasználó a Weboldal „Kipróbálom” menüpontjára kattintva egyetlen fiókot hozhat létre.
 2. A ConvRyser által begyűjtött és feldolgozott adatokat a Felhasználó önkéntes alapon adja meg a Weboldalon, különösen a regisztrációs űrlapon keresztül. Az így megadott adatok az alábbiak: érvényes e-mail cím, választott jelszó.
 3. A Felhasználó és/vagy Előfizető által választott, az Előfizetői Fiókhoz tartozó jelszó szigorúan bizalmas, harmadik felekkel nem osztható meg. A ConvRyser minden felelősséget kizár a jelszóval való visszaélésekért, valamint a jelszó elvesztéséért vagy ellopásáért.
 4. Továbbá, mivel a ConvRyser-nek nem áll módjában a szolgáltatásait igénybevevő személyek személyazonosságának ellenőrzése, a ConvRyser minden felelősséget kizár a Felhasználót és/vagy az Előfizetőt érintő személyazonosság lopásért. A Felhasználó és az Előfizető felelős a jelszavak és a Fiók biztonságának megőrzéséért. A ConvRyser minden felelősséget kizár a

Személyes Fiók és a jelszó biztonságának sérelméből származó bármely kárért vagy veszteségért. Amennyiben úgy véli, hogy a fiókját vagy személyazonosságát harmadik fél jogosulatlanul használja, köteles minket azonnal értesíteni e-mail útján az alábbi e-mail címen: kapcsolat@convryser.com.

 1. A Felhasználó és az Előfizető tudomásul veszi, hogy a ConvRyser a Személyes Fiók regisztrációja során megadott e-mail címet fogja elsődlegesen kommunikáció céljára használni.
 2. A Felhasználó és az Előfizető felelős minden, a Személyes Fiókon belül végzett tevékenységért és az azon belül feltöltött tartalomért, beleértve minden adatot, grafikát, fényképet és linket. A Felhasználó és az Előfizető köteles a tartalom használatát érintő jogok védelmét biztosítani. A Felhasználó és az Előfizető nem továbbíthat vírusokat, ártalmas szoftvereket vagy bármely ártalmas természetű kódot.
 • A ConvRyser jogai és kötelezettségei
 1. A ConvRyser nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Felhasználónak vagy az Előfizetőnek a ConvRyser szoftverre, amelyért a Felhasználó vagy az Előfizető a jelen ÁSZF-ben meghatározott díjat köteles fizetni.
 2. Minden, a ConvRyser által nyújtott szolgáltatás, a ConvRyser weboldal és egyéb kapcsolódó kiegészítő anyagok a megvizsgált és megtekintett állapotban kerül biztosításra, minden további kifejezett vagy hallgatólagos garancia, illetve jótállás nélkül.
 3. Az ConvRyser minden felelősséget kizár a ConvRyser rendszer használatából és a ConvRyser használata során előforduló hibákból fakadó károkkal vagy veszteségekkel kapcsolatban, abban az esetben is, ha ezek a hibák az ConvRyser gondatlanságából erednek. A ConvRyser nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy Előfizető és az Ügyfelek között kötött szerződésekért.
 4. A ConvRyser alkalmazottai jogosultak a Felhasználó vagy Előfizető felhasználói fiókjába bejelentkezni karbantartás céljából.
 5. A ConvRyser nem szabhatja meg a Popup és a statisztikai adatok tartalmát és nem módosíthatja azt, ha csak a jelen ÁSZF kifejezetten másképp nem rendelkezik. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a ConvRyser nem vállal felelősséget a Popup és a statisztikai adatok tartalmáért és a Felhasználótól vagy az Előfizetőtől megrendelt vagy megvásárolt termékekért és szolgáltatásokért.
 • A Felhasználók és Előfizetők jogai és kötelezettségei
 1. A Felhasználó vagy Előfizető köteles minden olyan adatot a ConvRyser rendelkezésére bocsátani, amely a ConvRyser szoftver üzemeltetéséhez szükséges. Ezeket az adatokat a regisztrációs folyamat alatt megjelenített űrlapon kell megadni.
 2. A Felhasználó és az Előfizető jogosult a ConvRyser szoftvert használni. A Felhasználó és az

Előfizető jogosult kitölteni a Popupot és a táblázatot bármilyen tartalommal, amelyeket a jelen ÁSZF nem tilt.

 1. Az Előfizető a ConvRyser szoftver használatáért és egyéb ConvRyser szolgáltatásokért díjat köteles fizetni. Az egyes előfizetési csomagok különböző díjakat tartalmaznak, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.
 2. A Felhasználó és az Előfizető nem jogosult a ConvRyser szoftver engedélyezésére.
 3. A Felhasználó és az Előfizető felelős a Popupban található termékek kezeléséért, nyilvántartásáért és adminisztrációjáért minden esetben. A ConvRyser nem vesz részt a Felhasználó vagy az Előfizető Popupjában regisztrált értékesítési folyamatban. A jelen Popup megjelenítésre vonatkozó ÁSZF nem jelent semmilyen üzleti kapcsolatot, értékesítési partnerséget vagy bármilyen egyéb kapcsolatot a ConvRyser és a Felhasználó és/vagy Előfizető között.
 4. A ConvRyser-nek semmilyen kapcsolata nincs és nem tartozik sem hallgatólagos sem kifejezett felelősséggel a Vásárló felé, aki számára a Felhasználó vagy az Előfizető megjeleníti a Popupot. Kizárólag a Felhasználó és az Előfizető felelősek a Popupban megjelenített tartalomért és az adatok helytállóságáért és kizárólag a Felhasználó és az Előfizető tartozik felelősséggel bármely személy felé, aki megtekinti a Popupot.
 5. A Felhasználó és az Előfizető vállal minden, a weboldallal és a Popup üzemeltetéssel, valamint a Popup adminisztrációs felületén való cégadatokban beálló változások regisztrációja kapcsán felmerülő jogi kötelezettséget (mindenkor hatályos cégadatok stb.).
 6. A ConvRyser rendelkezésre bocsát minden ehhez szükséges eszközt a ConvRyser szoftver funkcióin keresztül. Abban az esetben, ha a Felhasználó és/vagy Előfizető nem frissíti az adatokat vagy nem válaszol megkeresésekre, a ConvRyser jogosult felfüggeszteni a szolgáltatás nyilvánosan elérhető részét ameddig a Felhasználó és/vagy Előfizető nem pótolja a hiányt.
 7. A Felhasználó és az Előfizető nem kizárólagos felhasználási jogot enged az ConvRyser-nek a Felhasználó és az Előfizető nevére vonatkozóan, illetve a ConvRyser számára a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban megadott kereskedelmi neveket, védjegyeket illetően, hogy a ConvRyser felhasználhassa azokat a ConvRyser saját weboldalain, (b) a ConvRyser szolgáltatásait leíró nyomtatott és online hirdetésekben, sajtó anyagokban, címtárakban és hírlevelekben és (c) az előzőekhez indokoltan szükséges kiegészítő alkalmazásokban.
 • Vásárlók jogai és kötelezettségei
 1. A jelen ÁSZF rendelkezései értelmében a ConvRyser-t a Vásárló felé nem terheli kötelezettség termék átadása vagy szolgáltatások nyújtása kapcsán. A jelen ÁSZF nem keletkeztet ilyen kötelezettségeket.
 2. A jelen ÁSZF alapján az ConvRyser-nek nem keletkezik a Vásárló kifizetésére vonatkozó kötelezettsége.
 3. A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a ConvRyser jogosult kezelni a Vásárló alábbi adatait:
  1. név (vezetéknév, keresztnév),
  2. E-mail cím,
  3. Süti adatok
  4. Telefonszám(ok)
 • FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. Próbaidőszak

3.1.1. A ConvRyser 15 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít a felhasználónak, anélkül, hogy a felhasználónak fizetési adatokat kellene megadnia.

 1. Előfizetések
 1. A 15 napos próbaidőszak lejárta után, a Felhasználónak választania kell a ConvRyser Előfizetési csomagok oldalán felsorolt előfizetési csomagok közül (az árak az ÁFÁt nem tartalmazzák), ahhoz, hogy továbbra is használhassa a ConvRyser fiókot.
 2. Az alkalmazandó ÁFA mértéke a Feliratkozó feliratkozásának napján hatályos ÁFA. Minden, a ConvRyser-nek fizetendő összeg elektronikus úton, érvényes bankkártyával fizetendő meg. Minden fizetési kötelezettségről számla kerül kiállításra, amely az Előfizető személyes fiókjában kerül megjelenítésre. A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy a ConvRyser által történő beszedés hibája a Felhasználó vagy Előfizető fiókjának deaktiválását eredményezi. Megszűnés esetén az előfizetési díjat esedékesnek kell tekinteni minden megkezdett időszak vonatkozásában. Ha az Előfizető megszünteti a szerződést vagy nem veszi igénybe a ConvRyser szolgáltatásait, a ConvRyser nem köteles a díj megtérítésére.
 3. A ConvRyser különböző előfizetési csomagokat kínál. További személyre szabott csomagok is elérhetőek, ehhez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a kapcsolat@convryser.com email címen. Minden egyes előfizetés esetében az Előfizető feladata, hogy integrálja az előfizetői kódot a weboldalainak forráskódjába. Az árak a Felhasználó és/vagy Előfizető havi egyedi látogatóinak száma alapján kerültek meghatározásra, és nem a Popupok megtekintésének és/vagy kattintásainak száma alapján. Az adott havi egyedi látogatók számának meghaladásakor a Popupokat blokkoljuk és a Felhasználót és/vagy Előfizetőt e-mailben, illetve a személyes fiókjukon keresztül értesítjük. Az árelemzés csomagok esetében csak az elemzett termékek darabszáma határozza meg az árazást.

Egyedi csomag: Vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolat@convryser.com e-mail címen.

 1. Az egyedi látogatók számlálása az előfizetés kezdőnapján kezdődik és az adott hónap utolsó napján ér véget. A második hónaptól a számlálás az adott hónap első napjától kezdődik és a hónap utolsó napján ér véget. Az előfizetés lehet havi vagy éves, és hallgatólagosan kerül megújításra. Az előfizetés bármikor lemondható, de visszatérítés nem igényelhető. A ConvRyser pénzvisszafizetési garanciát vállal azzal, hogy visszafizeti az Előfizető által kifizetett első havi díjat, amennyiben az Előfizető 14 napon belül jelzi, hogy nem elégedett a ConvRyser szolgáltatással. Egyéb esetekben pénzvisszatérítés nem igényelhető.
 2. Az előfizetés díja abban az esetben is esedékessé válik, ha az Előfizető nem használta a Popupot/Popupokat/Árelemzést.
 3. Az előfizetés feldolgozásához érvényes bankkártyára lehet szükség: havi előfizetés esetében kizárólag a bankkártyás fizetési mód az, ami elérhető, míg éves előfizetésnél opcionális a bankkártyás, illetve az átutalásos fizetési mód. A bankkártyás előfizetésnél ConvRyser automatikusan megterheli az Előfizető bankkártyáját az előfizetés díjával az Előfizető számlázási ciklusának megfelelően (havi vagy éves, a kiválasztott szolgáltatástól és az egyéni szolgáltatások számlázási feltételeitől függően) egészen addig, amíg az Előfizető érvényesen le nem mondja a Popup és/vagy Árelemző szolgáltatást.
 4. Az előfizetési díj kifizetésétől számított öt (5) munkanapon belül a ConvRyser elektronikus számlát állít ki az Előfizetőnek.
 5. Minden számla és fizetési értesítő az Előfizető fiókjában kerül megjelenítésre vagy e-mailben, illetve postán kerül elküldésre az Előfizetőnek.
 • SZELLEMI TULAJDON
  1. A ConvRyser weboldal annak teljességében (beleértve, de nem kizárólag, bármely ConvRyser tartalom, szerkezet, adatbázis, grafika, kép, stb.), valamint a ConvRyser védjegy, logo, a Weboldal grafikus tartalma és annak bármely alkotóeleme a ConvRyser kizárólagos tulajdonát képezi. A tartalmak bármilyen reprodukciója vagy megjelenítése részben vagy egészben szigorúan tilos.
  2. Szigorúan tilos a Weboldalon elhelyezett adatbázisokból azok lényegét illető kivonatot létrehozni

(minőségi vagy mennyiségi szempontból).

 1. A Popupokon belül létrehozott tartalom a Felhasználó és/vagy Előfizető kizárólagos tulajdonát képezi. Feliratkozásával hozzájárul ahhoz, hogy nyilvánosan ügyfelünkként utalhassunk Önre.
 2. A Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja közvetlenül vagy közvetetten „visszafejteni”, szétszedni, vagy bármilyen egyéb módon megpróbálni felderíteni a Popup, az Árelemző vagy bármely, a ConvRyser szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftver, dokumentáció vagy adat forráskódját, tárgyi kódját, vagy az azt megalapozó szerkezetet, ötletet vagy algoritmust. A Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja a Popupot és/vagy az Árelemzőt módosítani, lefordítani vagy a Popup vagy bármely egyéb szoftver alapján származékos műveket létrehozni, nem fogja másolni (kivéve archiválási célból), terjeszteni, engedményezni vagy bármely más módon a Popup vagy bármely szoftver jogait átadni, vagy megterhelni. Továbbá, a Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja a Popupot vagy bármely szoftvert időosztás vagy szolgáltató iroda céljából, vagy bármely más módon harmadik fél javára használni, valamint azokról nem fog eltávolítani semmilyen védett szöveget vagy feliratot.

 • KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS GARANCIÁK
  1. A Felhasználó és/vagy Előfizető Kizárólagos Felelőssége

5.1.1. A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy betartja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a

székhelye szerinti ország törvényeit, valamint Magyarország jogszabályait. Az Előfizető és/vagy Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a Popupokon elhelyezett nyilatkozatok, információk és közlemények tartalmáért és valódiságáért, azaz, általánosságban a Popupok tartalmáért. A ConvRyser, mint az Előfizetők és/vagy Felhasználók Popupjainak terjesztője, nem ellenőrzi a Popupok tartalmát azok közzététele előtt. A Popupok közzétevése után, a ConvRyser jogosult ellenőrizni a Popup tartalmát és használatát.

 1. Hűség, Őszinteség, és Törvényesség Kötelezettsége

5.2.1. A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy nem jár el őszintétlen vagy szakszerűtlen módon azzal, hogy nem megfelelő, valótlan vagy káros tartalmat jelenít meg a Popupokban (nem megsértve bármilyen azokhoz kapcsolódó titoktartást, valamint biztosítva, hogy a Popupok nem tartalmaznak rágalmazó, sértő, diszkrimináló, obszcén tartalmat és általánosságban tiszteletben tartják harmadik felek jogait oly módon, hogy nem szítanak erőszakot, rasszizmust, idegengyűlöletet és/vagy pedofíliát és semmilyen egyéb módon nem sértik a gyermekek jogait és erkölcsét védő jogszabályokat).

 1. Jogok és jogosultságok

5.3.1. A Popup bármely, azzal a céllal reprodukált tartalma, hogy a Felhasználó és/vagy az Előfizető Popupjában kerüljön megjelenítésre a Felhasználó és/vagy az Előfizető kizárólagos felelősségét képezi. A Felhasználó és/vagy az Előfizető kijelenti, hogy rendelkeznek minden olyan joggal és jogosultsággal, amely ehhez a megjelenítéshez szükséges, a ConvRyser felelősségre vonása nélkül.

 1. Bírósági hatály és Pénzügyi garanciák

5.4.1. Az Előfizető és/vagy Felhasználó köteles helytállni a ConvRyser helyett bármely harmadik fél által bármilyen minőségben indított követelés és/vagy eljárás tekintetében, különös tekintettel bármely olyan személyre, aki úgy hiszi, hogy jogosultsággal bír a tárgybeli, a Popupok tartalmához kapcsolódó jogok felett. Az Előfizető és/vagy Felhasználó köteles viselni az eljárások kapcsán a ConvRyser-nél felmerülő költségeket (beleértve az ügyvédi díjakat), valamint bármely kártérítést és kamatot, amelynek megfizetésére a ConvRyser köteles lehet ebben a tekintetben.

 1. Kötbérek
 1. A jelen kötelezettségek megszegése esetén, a ConvRyser fenntartja a jogot, hogy (a teljesség igénye nélkül):
  • Beavatkozzon bármilyen olyan tartalom esetén, amely emberiség ellenes bűnöket ösztönöz, faji gyűlöletet vagy erőszakot kelt, pedofil tartalmat jelenít meg, emberi méltóságot sért, a kifejezés jogát sérti (rágalmazó, rasszista vagy sértő kijelentéseket tartalmaz), mások szabadságát sérti, erkölcstelenséget szít, és értesítse a Felhasználót és/vagy az Előfizetőt, mint moderátort, hogy amennyiben nem távolítják el az ilyen tartalmakat azonnal, a Popupok, valamint az Előfizetői fiókjuk azonnal megszüntetésre kerül minden további értesítés vagy az általuk fizetett Előfizetői díj megtérítése nélkül, vagy
  • Előzetes értesítés nélkül eltávolítson bármely, a Felhasználó és/vagy az Előfizető, vagy harmadik fél által panaszolt tartalmat, valamint lezárja a Felhasználó és/vagy az Előfizető fiókját.

 • FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
  1. A ConvRyser semmilyen módon nem garantál megszakítás-, vagy hibamentes működést. Épp ellenkezőleg, karbantartás, frissítések vagy műszaki fejlesztések miatti pillanatnyi leállások valószínűsíthetően elő fognak fordulni, melyekkel kapcsolatban a ConvRyser minden felelősséget kizár.

A ConvRyser köteles értesíteni az előfizetőket a hasonló karbantartásokat vagy fejlesztéseket megelőzően, amennyire ez lehetséges. Hasonlóan, a ConvRyser nem vonható felelősségre semmilyen, nem megfelelő eszközök miatt felmerülő működési hiba, elérhetetlenség, vagy nem megfelelő felhasználói feltételek okán, a Felhasználó és/vagy Előfizető kiszolgálójának vagy szolgáltatójának felróható megszakításért, az internet hálózat hibájáért, valamint minden egyéb, a ConvRyser felelősségi körén kívül eső okért, különös tekintettel a vis mayor esetekre. A ConvRyser nem vállal felelősséget továbbá a Popupnak az előfizető oldalán való közzétevése okán elszenvedett közvetett károkért. A ConvRyser nem vállal felelősséget grafikai vagy sajtóhibákért.  A ConvRyser nem vállal felelősséget az Árelemzésben felmerülő esetleges technikai és tartalmi hibákért.

 

SZEMÉLYES ADATOK

 1. A Felhasználó és/vagy Előfizetők személyes adatainak feldolgozása – Bepillantás Adatvédelmi Tájékoztatónkba

Ez a pont bemutatja az Adatvédelmi Tájékoztatónk legfontosabb rendelkezéseit. A teljes Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi linken érhető el: [***]

A ConvRyser a Felhasználók és/vagy Előfizetők adatait biztonságos módon, a hatályos jogi követelményeknek megfelelően dolgozza fel, különös tekintettel a 2011. évi CXII törvényre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info Tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: az Adatvédelmi Rendelet), biztosítja azok védelmét, megtesz minden szükséges műszaki és szervezési lépést, valamint kialakítja azokat az eljárásrendi szabályokat, amelyek szükségesek a teljeskörű jogi megfeleléshez.

 1. A Felhasználók és/vagy Előfizetők tájékoztatáson alapuló hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a ConvRyser feldolgozza a személyes adataikat (ConvRyser adatok) a következő feltételek szerint:
  1. Tárgykör: A ConvRyser adatok közvetlenül a Felhasználóktól és Előfizetőktől kerülnek begyűjtésre.
  2. Adatfeldolgozás célja: Az adatfeldolgozás célja, hogy a ConvRyser nyújthassa szolgáltatásait a Felhasználók és/vagy Előfizetők felé, beleértve a számlázást, fiókkezelést, támogatást, értékesítési és marketing célokra való adat felhasználást. A ConvRyser adatok felhasználhatók továbbá statisztikai célokra, azzal, hogy az ebben az esetben használt adatok nem alkalmasak személyek azonosítására (álnévhasználat).
  3. Az adatfeldolgozás tárgya: a ConvRyser által begyűjtött és feldolgozott ConvRyser adatok köre személyazonosításra alkalmas adatokat, elérhetőségi adatokat (vezetéknév, keresztnév, előnév, cím, e-mail cím, telefonszámok) és bejelentkezési adatokat (IP címek, helymeghatározási adatok, süti adatok és naplók) foglal magában.
  4. Az adatfeldolgozás időtartama: Azon Felhasználók személyes adatait, akik úgy döntenek, hogy nem regisztrálnak ConvRyser fiókot a próbaidőszak végén, a próbaidőszak időtartama alatt, valamint az azt követő öt (5) évig dolgozzuk fel és tároljuk, bárminemű visszaélés elkerülése végett. Az Előfizetők személyes adatait a ConvRyser-al való szerződéses jogviszony alatt, valamint az azt követő öt (5) évig fogjuk tárolni és feldolgozni. További információért, kérjük, olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat.
  5. Adatfeldolgozó: A ConvRyser az adatkezelő nevében megoszthatja az adatokat további adatfeldolgozókkal kizárólag a ConvRyser szolgáltatásainak az Előfizetőknek és/vagy Felhasználóknak való nyújtása céljából. Az Előfizető eseti vagy általános írásbeli meghatalmazást ad a ConvRyser-nek arra, hogy az további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a ConvRyser adatok bizonyos feldolgozási folyamatainak elvégzésére. Amikor a ConvRyser adatfeldolgozót bíz meg feldolgozási tevékenységekkel, a ConvRyser kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciát tudnak nyújtani arra, hogy az Adatvédelmi Rendeletnek megfelelő műszaki és szervezési lépéseket fognak eszközölni, különösen szakértői tudás, megbízhatóság és források terén, a feldolgozás biztonságának védelme érdekében. Amennyiben az adatfeldolgozó nem teljesíti az adatok védelmére vonatkozó kötelezettségeit, a ConvRyser nem vonható felelősségre az adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesüléséért, mivel a feldolgozó, és bármely, az adatkezelő és al- feldolgozó alatt működő személy, aki hozzáférhet a személyes adatokhoz, csak az Előfizető utasítására dolgozhatja fel azokat, hacsak nem kötelezi erre Uniós vagy tagállambeli törvény. A jelen pillanatban az alfeldolgozók a következők: Google Analytics, Paypal, Paylike. Az Előfizető tiltakozhat a változtatások ellen és megszüntetheti a jelen szerződést az értesítéstől számított tizennégy (14) napon belül írásbeli értesítés küldésével. Az Előfizető tiltakozása csak jogos alapra hivatkozva fogadható el.
  6. Felhasználói és/vagy Előfizetői jogok: A Felhasználók és/vagy Előfizetők jogosultak az adataikhoz hozzáférni, valamint azokat helyesbíteni és törölni. Bizonyos esetekben, a Felhasználókat és/vagy Előfizetőket további jogok is megilletik, úgy, mint a személyes adatok felhasználása ellen való tiltakozás joga, valamint az adatok hordozhatóságához való jog (részletesen kifejtve az Adatvédelmi Tájékoztatónkban). A Felhasználók és/vagy Előfizetők jogaikat a kapcsolat@convryser.com e-mail címre küldött e-mail útján gyakorolhatják. Továbbá, a Felhasználók és/vagy Előfizetők jogosultak panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.
 1. A ConvRyser, mint adatfeldolgozó
 1. A ConvRyser segítségével létrehozott Popupok megjelenítésével és az internet felhasználók adatainak begyűjtésével (Feliratkozói adatok), az Előfizető vállalja, hogy adatkezelőként jár el. Az Előfizető kijelenti és szavatolja, hogy mindenben megfelel az alkalmazandó adatvédelmi törvénynek (Adatvédelmi Törvény) és az Adatvédelmi Rendeletnek, amennyiben EU-n belül bejegyzett személy vagy amennyiben az adatkezelés érintettjei az EU-n belüli személyek.
 2. A ConvRyser adatfeldolgozóként fog eljárni az Előfizető nevében a következő feltételek szerint:
  1. A ConvRyser az Előfizetői Adatokat kizárólag az Előfizető dokumentált utasítására dolgozza fel;
  2. A ConvRyser nyilvántartást fog vezetni minden az Előfizető nevében végzett adatfeldolgozói tevékenység kategóriáról az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően;
  3. A ConvRyser nem vonhat be egyéb adatfeldolgozót az adatkezelő előzetes általános vagy eseti meghatalmazása nélkül. Írásbeli általános meghatalmazás esetén, az adatfeldolgozó köteles értesíteni az adatkezelőt minden, a további feldolgozókat érintő változásról, így megadva az adatkezelőnek a lehetőséget, hogy tiltakozzon ezen változtatások ellen.
  4. A ConvRyser biztosítja, hogy az Előfizetői Adatokat feldolgozni jogosult személyek a titoktartási kötelezettséget magukra nézve kötelezőnek ismerik el vagy törvény kötelezi őket arra;
  5. A ConvRyser minden szükséges műszaki és szervezési lépést megtesz az Előfizetői Adatok biztonságának és bizalmasságának megőrzése érdekében. Az Előfizető köteles minden, a ConvRyser által az adatok biztonságára vonatkozóan átadott információt megvizsgálni, annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatások megfelelnek-e az Előfizető elvárásainak és az Adatvédelmi Törvény által előírt rendelkezéseknek;
  6. A feldolgozás természetét figyelembe véve a ConvRyser segít az Előfizetőnek a megfelelő műszaki és szervezési lépések megtételével, amennyire lehetséges, annak érdekében, hogy elősegítse az előfizető azon kötelezettségének teljesítését, mely szerint köteles reagálni az érintettek jogérvényesítési kérelmeire;
  7. A ConvRyser segíti az Előfizetőt az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó kötelezettségek teljesítésében, az Előfizető adatvédelmi incidens hatósági jelentéstételi kötelezettségének teljesítésében, az érintett tájékoztatásában az adatvédelmi incidensről, az adatvédelmi adatértékeléssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében és a felügyeleti hatósággal való előzetes egyeztetésben;
  8. A ConvRyser köteles értesíteni az Előfizetőt az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított negyvennyolc (48) órán belül. Az értesítésben fel kell tüntetni az adatvédelmi incidens természetét, valamint, ahol lehetséges, az érintettek kategóriáit és megközelítő számát, az érintett Előfizetői Adat nyilvántartások megközelítő számát és kategóriáit, le kell írni az adatvédelmi incidens várható következményeit, az adatkezelő által az incidens elhárítása érdekében megtett vagy megtenni javasolt lépéseket, valamint, ahol szükséges, le kell írni azokat a lépéseket, amelyekkel az incidens esetleges káros hatásai enyhíthetők. Amikor, és amennyiben nem lehetséges ezen adatokat az értesítéssel egy időben megadni, az adatokat szakaszosan, indokolatlan késedelem nélkül kell megadni;
  9. Az Előfizető választása szerint a ConvRyser törölni fog vagy visszaszolgáltat minden Előfizetői Adatatot az Előfizetőnek az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó szolgáltatások befejezését követően, és törölni fog minden létező másolatot, kivéve, ha az alkalmazandó Adatvédelmi Törvények az adatok tárolását rendelik el;
  10. A ConvRyser minden szükséges információt az Előfizető részére bocsát, amely szükséges a jelen bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolásához és amely lehetővé teszi az auditok elvégzését, beleértve az ellenőrzéseket, amelyeket az Előfizető vagy egyéb, az Előfizető által kijelölt auditor végez. A ConvRyser értesíteni fogja az Előfizetőt, amennyiben úgy hiszi, hogy egy utasítás megsérti az alkalmazandó Adatvédelmi Törvényt.
 1. Sütik

Árelemző sütik:

ga: GA1.1.1641767823.1650554571

usertoken: 4RM25ALQKHEHLVQPM4LSVHIOYS61CIYBKJ2D9A8L6V9IQN9LE8

PHPSESSID: jbtbgrajrpa8n8mv09rig0393c

ConvRyser dashboard-on használt sütik:

 • Authentikációs süti: ‘populi-cookie’ néven
 • Sötét mód süti: ‘populi-dark’ néven

Beillesztett kód működése közben használt sütik az ügyfél weboldalán:

 • Megjelenítéshez uuid: ‘{kampány-azonosító}-uuid’ néven
 • “Nem érdekel” süti: ‘{kampány-azonosító}-disable’ néven
 • “Megjelentünk” süti: ‘{kampány-azonosító}-showed’ néven
 • “Tovább vásárol” süti: ‘{kampány-azonosító}-shop’ néven
 • “Sikeres interakció” süti: ‘{kampány-azonosító}-success’ néven

c2ea5d2b-e728-5f8a-8f55-c8e5c76d13cb-uuid

 

  1. A ConvRyser tárolhat adatokat a Felhasználó és/vagy Előfizető eszközén „sütik” formájában. A süti egy kisméretű, a ConvRyser szerver által küldött fájl, melyet a Felhasználó és/vagy Előfizető számítógépe tárol, weboldalon belüli navigációs adatok rögzítése céljából. A sütikben tárolt információ kizárólag a szükséges időtartamig kerül tárolásra, amely semmilyen esetben nem haladhat meg öt (5) évet. Az időtartam lejártával a Felhasználóknak és/vagy Előfizetőknek meg kell újítaniuk a sütik tárolására vonatkozó hozzájárulásukat.
  2. A ConvRyser-nek a sütikre felhasználói élmény javítása, a weboldal forgalmának mérése, a regisztrációs folyamat sértetlenségének biztosítása és a jogosulatlan IP címek kiszűrése érdekében van szüksége. A sütik engedélyezéséhez a Felhasználóknak és/vagy Előfizetőknek előzetes hozzájárulásukat kell adniuk az „Elfogadom” gombra kattintva a weboldalon megjelenő banneren, az eszközre történő telepítés vagy az ConvRyser szolgáltatásainak használata előtt.
 • A Felhasználó és/vagy Előfizető kijelentik, hogy megkapták a tájékoztatást, miszerint a böngésző beállítások módosításával megakadályozhatják a sütik elhelyezését a számítógépükön. A Felhasználók és/vagy Előfizetők elfogadhatják vagy megtagadhatják a weboldal által használt sütik használatát részlegesen vagy teljesen, azonban, a sütik tiltása megakadályozhatja az ConvRyser szolgáltatásainak rendes működését.
 • MEGSZŰNÉS
   1. A Felhasználók és/vagy Előfizetők szerződésszegése vagy csalása esetén, a ConvRyser fenntartja a jogot, hogy minden értesítés nélkül azonnal felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse a Felhasználó és/vagy Előfizető fiókját és Popup és Árelemző tevékenységét.
   2. A Felhasználók és/vagy Előfizetők bármikor értesítés nélkül jogosultak megszüntetni fiókjukat. Az Előfizetők nem jogosultak visszatérítésre a ConvRyser-től.
   3. A Felhasználók és/vagy Előfizetők fiókjának megszüntetése a fiókhoz tartozó Popupok és Árelemzés tartalmának felfüggesztését vonja maga után.
   4. Amennyiben a Felhasználó és/vagy Előfizető a személyes fiókját annak rendeltetésszerű céljával ellenesen használja, a ConvRyser fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a fiókot. A Felhasználó és az Előfizető kizárólagos felelősségét képezi az azonosító elemeik harmadik felek által történő felhasználása és a fiókjukon keresztül tett intézkedések és nyilatkozatok, abban az esetben is, ha azok tisztességtelen módon kerültek közzétételre. A Felhasználó és/vagy Előfizető köteles a ConvRyser helyett teljes körűen helyt állni ebben a tekintetben.
   5. A regisztrációk a bármely előfizetési csomagra történő előfizetés időpontjával hatályosulnak. A kezdeti időszak leteltével a regisztráció hallgatólagosan megújul, amennyiben nem került lemondásra az Előfizető által.
 • Vegyes rendelkezések
  1. Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül bármely törvény vagy rendelkezés szerint, vagy azt érvénytelennek mondja ki bármely illetékes bíróság kötelező erejű határozata, az ÁSZF fennmaradó, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
  2. Amennyiben bármi ellentét merül fel a jelen ÁSZF tartalma és a fejezetekhez rendelt címek között, a tartalmat kell irányadónak tekinteni.
  3. A ConvRyser kijelenti, hogy hivatalos megbízotti címeként a jelen dokumentum elején meghatározott székhelyét kívánja használni. A Felhasználó kijelenti, hogy az Űrlapon megadott székhelyét kívánja hivatalos megbízotti címként használni. A Felek kötelesek egymást az elérhetőségi adataikban bekövetkezett változásokról értesíteni. A kötelezettség elmulasztása esetén a változást érvénytelennek és végrehajthatatlannak kell tekinteni.
  4. A Felhasználó és/vagy Előfizető Weboldalra történő látogatása során bizonyos adatok, beleértve a látogató IP címét, tárolásra kerülnek süti fájlokban a Felhasználó és/vagy Előfizető számítógépén, a Felhasználó és/vagy Előfizető sütikre vonatkozó döntésétől függően, amely bármikor szabadon megváltoztatható.
  5. A jelen ÁSZF rendelkezéseire a szlovák jog az irányadó.

A ConvRyser és a Felhasználók és/vagy Előfizetők kötelesek minden lehetséges intézkedést megtenni, hogy a jelen ÁSZF keretében felmerült vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék. A Felek kötelesek egymást értesíteni minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről, amely a jelen szerződés teljesítését akadályozhatná, a körülmény tudomásukra jutásakor. A jelen ÁSZF érvényességével és értelmezésével kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a kollíziós elvekre. A Vásárló ezúton beleegyezik a Komarno-i  bíróság kizárólagos illetékességébe (és egyúttal lemond a személyi illetékesség hiányára és a forum non conveniense doktrínára való hivatkozás jogáról). A Vásárló vállalja, hogy lemond az esküdtszék előtti per jogáról minden, a jelen ÁSZF kapcsán felmerülő eljárásban.

Email: info@convryser.com

Rólunk

Kövess minket

© 2023 Minden jog fenntartva. Convryser